>> Hlavní stránka >> Nabídka CŽV >> Specializační studium DVPP

Specializační studium (akreditováno - DVPP)


Studium k výkonu specializovaných činností – Školní koordinátor (EVVO)

Číslo akreditace: MSMT-7871/2015-1-228

Délka studia: 4 semestry (250 vyučovacích hodin)
Cena kurzu: 18 000,- Kč (úhrada ve 2 splátkách pro každý akademický rok
9 000,- Kč)
Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.
Forma studia: kombinovaná
Pedagogický poradce: PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.

Po absolvování specializačního studia bude frekventant (budoucí koordinátor EVVO) způsobilý:

 • porozumět cílům, obsahu a integraci EVVO do vzdělávání v pojetí kurikulární reformy,
 • orientovat se v závazných dokumentech zabývajících se EVVO,
 • orientovat se v základní problematice ochrany přírody, krajiny a životního prostředí,
 • pochopit princip vyváženosti pilířů (ekonomického, sociálního a ekologického) udržitelného rozvoje,
 • orientovat se v globálních ekologických problémech současného světa,
 • začlenit EVVO do školních vzdělávacích programů (ŠVP),
 • vytvořit a následně realizovat školní program EVVO ve specifických edukačních podmínkách základní nebo střední školy,
 • využívat metody aktivního učení žáka při poznávání a zapojování se do péče o životní prostředí příslušné obce nebo města,
 • projevovat „ekologicky“ odpovědné postoje a návyky a umět argumentovat v jejich prospěch.

Seznam předmětů (anotace)

 1. Environmentální výchova v pojetí kurikulární reformy
 2. Cíle, obsah a systém EVVO v ČR, financování, sítě EVVO,dokumenty, instituce a jejich nabídky.

 3. Role koordinátora EVVO ve školských zařízeních
 4. Příprava a realizace školních programů EVVO, začlenění průřezového tématu EVVO do ŠVP, vytváření integrujících celků učiva, plánování a vedení školních projektů EVVO, garance edukačního systému EVVO ve škole.

 5. Výchova k udržitelnému rozvoji
 6. Vymezení pojmu, principy – aplikace do praxe, pilíře udržitelného rozvoje, příklady řešení konfliktních situací týkajících se život. prostředí a udržitel. rozvoje.

 7. Životní prostředí regiónu I
 8. Složky život. prostředí, ekosystémy, tok látek a energií v ekosystému, životní prostředí/příroda regiónu a její ochrana, zvláště chráněné a významně ohrožené druhy rostlin a živočichů s rozborem problematiky jejich druhové ochrany a speciálního ochranářského managementu, člověk jako limitující ekologický faktor.

 9. Životní prostředí regiónu II
 10. Lidská sídla, ekosystém města, agroekosystémy, kulturní krajina, zdravý životní styl; principy územní i druhové ochrany přírody na území průmyslového města Ostravy, antropogenní biotopy města, přírodně ekologické hodnoty rekultivovaných odvalů; zdravotní rizika v kontaminovaném životním prostředí, negativní účinky chemických škodlivin z průmyslu, zemědělství, farmacie i na látky užívané v domácnostech jako potravní aditiva.

 11. Globální ekologické problémy
 12. Současné ekologické problémy světa, možnosti mezinárodní spolupráce a způsoby řešení důsledků globalizace.

 13. Ochrana životního prostředí
 14. Motivace a přístupy k ochraně přírody, legislativní východiska; ochrana krajiny; mezinárodní aspekty ochrany přírody v ČR, mezinárodní organizace působící v ochraně přírody; biomonitoring, ochrana přírody ve vztahu k hospodářskému a jinému využívání krajiny (sport, rekreace, zemědělská a lesnická činnost apod.).

 15. Terénní cvičení z ekologické výchovy
 16. Exkurze do významných lokalit v okolí Ostravy, pozorování živočichů a rostlin v přirozeném prostředí, poznávání ekologických souvislostí v prostředí výskytu, determinace živočichů a rostlin ve stacionárních podmínkách, praktická aplikace metody monitorování stavu složek životního prostředí.

 17. Vzdělávací postupy – vyučovací metody a formy výuky EVVO
 18. Metoda tvořivého vyučování, m. přírodovědného pozorování a experimentování, m. monitorování stavu složek životního prostředí, m.problémové výuky, m. ekologických her v přírodě, m. řízené diskuse, m. dramatické výchovy, m. kritického myšlení, m. přírodovědné práce v terénu, m. učení řízeného a podporovaného počítačem s využitím výukových programů.

 19. Rozvíjení kompetencí žáka v oblasti EVVO
 20. Kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a občanské, komunikativní, pracovní, k podnikání v návaznosti na klíčové kompetence v základním a středním vzdělávání.

 21. Školní ekologické projekty
 22. Principy a pilíře projektu, etapizace práce na projektu, silné a slabé stránky projektové výuky, příklady úspěšných projektů ze školní praxe; příprava a prezentace projektu z oblasti EVVO.

 23. Ekologizace a péče o prostředí školy
 24. Využití školní zahrady v péči o estetizaci prostředí školy; možnosti ekologického chování žáků a učitelů ve škole; ekologické audity škol.

 25. Závěrečná práce (projekt)
 26. Průběžné zpracovávání dílčích úkolů vyplývajících ze zvoleného projektu v souladu se stanovenými zásadami pro vypracování závěrečné práce pod vedením vedoucího práce.

 27. Obhajoba závěrečné práce (projektu)
 28. Prezentace projektu z hlediska způsobilosti koordinovat environmentální edukaci na příslušné škole s cílem rozvíjet u žáků kompetence v oblasti EVVO a podporovat jejich aktivní zapojení do péče o životní prostředí školy, bydliště a regiónu.

Ukončení studia

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce - projektu. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce-projektu frekventant získá osvědčení o absolvování specializačního studia „Školní koordinátor EVVO“.

TOPlist